Jdi na obsah Jdi na menu
 


ORGANIZAČNÍ ŘÁD / STANOVY

 AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s.

Článek 1 - název a sídlo- identifikační údaje:

1.1.   Název : AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s.

1.2.   Sídlo: Masarykovo nám. 57, 537 01 Chrudim

1.3.   Registrační číslo v AVZO TSČ ČR z.s.: 60004

1.4.   IČO : 13583077

1.5.   DIČ : CZ13583077

1.6    AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s. je pobočný spolek (dále jen PS), který má delegovanou právní subjektivitu. Hospodaří podle vlastního rozpočtu, schváleného Členskou schůzí PS. Je pobočným spolkem AVZO TSČ ČR z.s. a dodržuje jeho stanovy.

Článek 2 - odborné kluby:

2.1.  PS Chrudim uskutečňuje svou činnost prostřednictvím svých odborných klubů . Tyto odborné kluby odpovídají plně za svoji organizační a hospodářskou činnost výboru PS.

Článek 3 – základní organizační pokyny pro odborné kluby:

3.1.    Kluby se ustanovují v jednotlivých odbornostech.

3.2.    Kluby se přiměřeně podílí na společné činnosti PS.

3.3.    Kluby mohou využívat svěřené a přiměřeně i společné zařízení PS a podílejí se i na výstavbě a údržbě společného i svěřeného majetku.

3.4.    Kluby jsou dále případně členy jednotlivých odborných svazů a jsou u nich samostatně registrovány pod přiděleným registračním číslem.

3.5.    Jednání s odbornými svazy zajišťují kluby přímo. Jednání s AVZO TSČ ČR z.s.

provádějí prostřednictvím PS.

3.6.    Kluby jsou povinny respektovat a dodržovat tento organizační řád/stanovy  PS, další vydané řády a směrnice PS, stanovy AVZO TSČ ČR z.s. a řády a směrnice svých odborných svazů.

3.7.    Kluby v rámci přijatého rozpočtu PS sami rozhodují o využívání finančních prostředků, získaných dotací od PS a dalších prostředků, získaných od odborných svazů a dále sponzorstvím, dary apod.

3.8.     Uzavírání případných pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr provádí za kluby PS včetně stanovení výše odměn.

3.9.   Vystavování členských průkazů AVZO TSČ ČR z.s. zajišťuje PS na základě požadavků odborných klubů.

3.10.   Korespondenci klubů lze vyřizovat prostřednictvím kanceláře PS nebo přímo.

Článek 4 – řídící složky PS, jednání a zastupování PS

4.1.   Jednání jménem PS upravuji stanovy AVZO TSČ ČR z.s.

4.2.   Za PS Chrudim mohou jednat a mohou ji zastupovat následující řídící složky:

a/   Předseda PS:

      - je statutárním zástupcem AVZO TSČ ČR CHRUDIM p.s. a řídí organizaci mezi zasedáními výboru PS            

      - předseda AVZO TSČ ČR CHRUDIM p.s. svolává a řídí výbor PS.

      - na Členské schůzi PS podává zprávu o činnosti a stavu PS

      - za svoji činnost je odpovědný Členské schůzi PS.

      - jedná za PS ve všech věcech týkajících se činnosti PS a to v písemném i osobním styku s organizacemi, státní správou, místní samosprávou a s jinými složkami a vyššími orgány AVZO TSČ ČR z.s..

b/   Místopředseda PS zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jedná uvnitř PS samostatně. Vůči vnějším stranám vystupuje pouze se souhlasem výboru nebo předsedy PS.

c/   Členové výboru jednají uvnitř PS samostatně v rozsahu úkolů schválených výborem, předsedou a místopředsedou PS. Vůči vnějším stranám vystupují pouze se souhlasem výboru nebo předsedy PS.

d) Předsedové odborných klubů jednají samostatně uvnitř svých odborných klubů v rámci odborných činností a dále úkolů, které jim byly svěřeny výborem PS. Dále jsou oprávněni v rámci své odborné činnosti jednat samostatně za příslušný klub se svými odbornými svazy.

4.3.   V případě odstoupení nebo odvolání některé osoby z řídících složek, zůstává tato ve funkci až do doby nové volby nebo jmenování nové osoby a řádného předání funkce.

Článek 5 – podpisové oprávnění

5.1. Právo podepisovat veškerou písemnou dokumentaci za PS vůči vnějším stranám mají předseda PS a místopředseda PS.

5.2.   Podpisové oprávnění pro běžný účet mají:

Předseda PS, Místopředseda PS. Přístup k elektronickému bankovnictví má Předseda PS.

5.3.   Předsedové klubů odborností mají právo podpisu za PS pouze pro externí písemný styk, týkající se jejich činnosti ve vztahu k jejich odborným svazovým orgánům.

Článek 6 - zásady hospodaření:

6.1.   Veškeré hospodářské složky PS a kluby jsou povinny hospodařit v souladu:

    - s rozpočtem PS, nepřekročit plánované výdaje a minimálně splnit plánované příjmy

    - s obecně platnými zákonnými předpisy a normami

    - s požadavky, předpisy a normami, doporučenými AVZO TSČ ČR z.s. a odbornými svazy

    - s  interními  předpisy a normami PS.

6.2.   Požadavky na změnu rozpočtu mohou být předsedovi PS předány vždy do 15 dnů před započetím každého čtvrtletí. Podání žádosti neopravňuje žadatele hospodařit podle navrhovaných změn do doby schválení výborem PS.

6.3.   Na odměny za činnost v řídících složkách PS není nárok, protože jsou vykonávány na principu dobrovolnosti. Ve zcela mimořádných odůvodněných případech může výjimku povolit předseda PS

6.4.   Předsedové odborných klubů odpovídají v plném rozsahu za škody, postihy a jiné následky, vzniklé z nedodržování povinností dle odst. 6. 1.

Článek 7 - rozpočet :

7.1.   Výbor PS zpracuje vždy do konce března příslušného roku roční rozpočet pro celou PS včetně všech jeho složek a odborných klubů, tento rozpočet schvaluje Členská schůze PS.

7.2.  Schválený rozpočet je závazný pro všechny složky PS i kluby a všechny řídící orgány PS jsou povinni jej dodržovat.

7.3.   Kontrolu plnění rozpočtu provádí Předseda PS a to každé 3 měsíce a předkládá výboru PS.

Článek 8 - hospodářská a podnikatelská činnost:

8.1.   K zabezpečení finančních prostředků pro činnost vlastní PS a odborných klubů provádí PS, jako právnická osoba, hospodářskou a podnikatelskou činnost ve smyslu Živnostenského zákona a dalších právních předpisů s touto činností souvisejících.

8.2.   PS provádí tyto hospodářské a podnikatelské činnosti v rámci svých jednotlivých hospodářských činností:

    a/ provoz autokempinku Seč dle živnostenského listu vydaného MÚ-ŽÚ Chrudim.

    b/ dlouhodobý pronájem části nebytových prostorů v  nemovitosti Masarykovo náměstí 57 a krátkodobé pronájmy přednáškových a zasedacích místností tamtéž

Článek 9 - účetní evidence:

9.1.   V souladu s platnými předpisy je syntetická účetní evidence PS vedena systémem podvojného účetnictví.

9.2.   Za správnost vedení účetní evidence odpovídá Předseda PS, případně může být část zpracování účetní evidence zadána u odborných externích organizací

9.3.   Účetní evidence je vedena tak, aby bylo možno provádět kompletní analytické vyhodnocování hospodaření dle jednotlivých hospodářských činností a klubů a rozlišovat jednotlivé náklady a výnosy.

Článek 10 - orgány PS:

10.1.  Orgány AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s. jsou:

    a/ Členská schůze PS

    b/ Výbor PS

    c/ Kontrolní a revizní komise PS

Článek 11. - Členská schůze PS:

11.1.  Členská schůze PS je nejvyšším orgánem PS, ve které zasedají a jednají členové PS a výbor PS.

11.2.  Rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s.

11.3.  Projednává a schvaluje plán práce a rozpočet na následující rok, zprávu o výsledku hospodaření za minulý kalendářní rok a výši členského příspěvku členů

11.4.  Volí a odvolává předsedu, výbor a revizní orgán PS

11.5.  Deleguje vybrané pravomoci výboru organizace

11.6.  Rozhoduje o zániku AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s., nesplňuje-li podmínky stanov zřizovacího orgánu AVZO TSČ ČR z.s.

11.7.  Rozhoduje o zřízení nebo zrušení hospodářských činností nebo odborných klubů PS

11.8.  Projednává a schvaluje Organizační řád/stanovy PS a další interní řídící dokumenty

11.9.  Členská schůze se koná minimálně 1x ročně, svolává ji Výbor PS. Výbor PS je povinen svolat mimořádnou ČS do 1 měsíce, jestliže o ni písemně požádá jedna třetina členů PS.

11.10.  Organizačně je příprava Členské schůze PS zajišťována Výborem PS a sezvána prostřednictvím zástupců klubů z výboru, nejpozději 2 týdny před konáním.

11.11.  Členskou schůzi řídí Předseda PS, členové hlasují veřejně, volba a usnesení jsou právoplatné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů PS a hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Nesejde-li se v určitou dobu potřebný počet členů, koná se nová Členská schůze o půl hodiny později za účasti jakéhokoliv počtu členů s původním programem a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 12 - výbor PS:

12.1.  Výbor PS je volen na období max. 5 roků. Zkrátit období může Členská schůze PS.

12.2.  Výbor PS především:

    a) volí (a případně i odvolává) ze svého středu Místopředsedy PS, ustanovuje další řídící složky PS a řídí činnost PS mezi Členskými schůzemi PS

    b) připravuje a svolává Členské schůze AVZO TSČ ČR CHRUDIM p.s.

    c) předkládá na členské schůzi zprávu o hospodaření PS.

   d) předkládá ke schválení plán činnosti a roční finanční plán

   e) koordinuje činnost klubů a zajišťuje jejich finanční zabezpečení

   f) vede evidenci členů, vede evidenci dětí a mládeže

   g) vybírá členské příspěvky a odvádí určený podíl AVZO TSČ ČR z.s. ve stanoveném termínu.

   h) PS odpovídá za včasné doručení požadované evidence na vyšší orgány AVZO TSČ ČR z.s.

   i)  PS odpovídá za správnost registrace u AVZO TSČ ČR z.s.

12.3.  Výbor se schází obvykle 1x za dva měsíce. Schůzi výboru svolává Předseda PS.

12.4.  V případě hlasování výboru je výbor usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina členů výboru, v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

12.4.  Výbor PS pracuje a plní úkoly v souladu s organizačním řádem AVZO TSČ ČR CHRUDIM p.s., stanovami AVZO TSČ ČR z.s. a dalšími organizačními předpisy.

Článek 13 - kontrolní a revizní komise (KRK):

13.1.  KRK je kolektivním kontrolním orgánem PS, voleným Členskou schůzí PS vždy na následující období 5 let.

13.2.  Zvolení členové KRK si ze svého středu volí předsedu KRK, který zpracuje a Členské schůzi PS následně přednese zprávu o provedené kontrole hospodaření PS.

13.3.  Členové KRK jsou povinni zhodnotit a uvést ve zprávě především:

    - zda účetní evidence je vedena dle platných předpisů a odpovídá skutečnosti

    - zda byly správně provedeny inventury majetku a odpovídají skutečnosti

    - zda Předseda PS a Výbor PS postupovali v souladu s péčí řádných hospodářů a vykázané náklady byly vynaloženy účelně a hospodárně

13.2.  Člen KRK nemůže být členem jiného orgánu na stejné úrovni t.zn., že nemůže být zároveň členem výboru PS. Předseda KRK může být přizván na jednání výboru PS, nemá však hlasovací právo, ale jen hlas poradní,

13.3.  KRK odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil /Členské schůzi PS/ a témuž orgánu předkládá celkovou zprávu o činnosti za uplynulé období.

Článek 14 – odborné kluby:

14.1.  Ustanovení nebo zrušení odborných klubů projednává Výbor PS a schvaluje ho Členská schůze PS.

14.2.  Odborné kluby jsou sdružení nejméně 5 řádných a platících členů PS, jejichž odborná činnost se slučuje se zaměřením a stanovami AVZO TSČ ČR z.s. a pro svou činnost vyžaduje podporu PS z hlediska provozních prostorů nebo materiálu.

14.3.  Nový odborný klub vzniká po projednání s Výborem PS ustavující členskou schůzí klubu za přítomnosti minimálně poloviny členů klubu a Předsedy nebo jím delegovaného zástupce výboru PS. Při této ustavující schůzi je sepsán zápis o vzniku nového klubu (s prezenční listinou), je zvolen předseda a případně výbor klubu. Výbor PS je oprávněn předběžně povolit činnost nového klubu a zapůjčit mu potřebné vybavení případně poskytnout prostory na přechodnou dobu do schválení Členskou schůzí PS. Pokud nejbližší Členská schůze PS neschválí vznik nového klubu, je činnost tohoto klubu zastavena a předběžně schválený klub je zrušen.

14.4.  Stávající odborný klub lze zrušit pouze rozhodnutím Členské schůze PS. Návrh na zrušení klubu předá Předseda klubu Výboru PS, pokud členská schůze klubu právoplatně rozhodne o zrušení klubu, přičemž o tomto rozhodnutí je třeba vypracovat zápis s prezenční listinou. Návrh na zrušení klubu může podat také Předseda PS nebo Výbor PS, pokud klub nesplňuje základní požadavky dle tohoto Organizačního řádu/stanov, neplní řádně své úkoly a povinnosti nebo hrubě porušuje organizační řád/stanovy nebo obecná pravidla občanského soužití. Předseda a případně Výbor klubu zůstává ve funkci až do doby schválení návrhu na zrušení klubu Členskou schůzí PS, která upraví způsob a termíny předání prostorů, materiálu, dokumentace a dalších potřebných úkonů, souvisejících se zrušením klubu.

14.5.  Orgány odborných klubů:

               a) členská schůze klubu

               b) předseda klubu

               c) výbor klubu – zřizuje se pouze, je-li to účelné pro provoz klubu

14.6. Členská schůze je nejvyšší orgán klubu a koná se minimálně 1x v roce nebo v případě, že o ni žádá nejméně polovina členů klubu. Svolává jí předseda klubu písemnými pozvánkami. Členská schůze volí předsedu a případně výbor klubu, projednává plán činnosti, rozpočet klubu, schvaluje požadavky na projednání závažných skutečností na Výboru PS nebo Členské schůzi PS. V případě hlasování je členská schůze usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů klubu, v případě rovnosti hlasů rozhodne předseda klubu (případně i dodatečně, pokud je na hlasování nepřítomen). V případě projednávání závažných otázek, souvisejících s celou PS, zajistí předseda klubu účast ppředsedy PS, nebo delegovaného člena výboru PS.

14.7.  Za činnost klubu a propůjčený majetek a prostory PS odpovídá výbor klubu, pokud tento nebyl zvolen, pak předseda klubu.

Článek 15 - majetkové vztahy PS a klubů:

15.1.  Veškerý movitý a nemovitý majetek propůjčený klubům do užívání je vlastnictvím PS, která jej eviduje a spravuje.

15.2.  Odborné kluby nemají automaticky nárok na samostatné prostory a jakýkoliv materiál v majetku PS. Výbor PS je oprávněn v zájmu rozvoje PS, dle momentálních možností a potřeb PS a dle vlastního uvážení jednotlivým klubům prostory a materiál přidělovat nebo odebírat, přičemž je povinen maximálně přihlížet k oprávněným provozním požadavkům klubů.

15.3.  Kluby jsou povinny se o propůjčený majetek starat s péčí řádného hospodáře, vést evidenci a provádět inventury v terminu stanoveném Výborem PS.

15.4. Nákupy a prodeje movitého i nemovitého majetku lze provádět pouze po schválení výborem PS.

15.5. Návrhy na likvidaci nepoužitelného a nepotřebného majetku předkládají kluby výboru PS průběžně během roku. Likvidace může být provedena po schválení likvidační komisí PS. Likvidaci je nutno doložit likvidačním protokolem.

15.6.  Zapůjčení materiálu členům klubu je podmíněno souhlasným stanoviskem výboru klubu (předsedy klubu, nebyl–li výbor ustanoven) a musí být řádně vedeno na výpůjčních kartách. Půjčování materiálu nečlenům klubu lze uskutečnit jen se souhlasem Výboru PS.

Článek 16 - práva a povinnosti členů PS

Základní práva členů PS:

16.1.  Zúčastnit se dle svých zájmů a možností na činnostech odborných klubů PS, používat přiměřeně majetek PS, svěřený příslušnému odbornému klubu, jehož je členem a podílet se na výhodách poskytovaných členům odborných klubů a PS.

16.2.  Hlasovat a volit na Členské schůzi klubu, kterého je členem a být volen od věku 18ti let do orgánů klubu, kterého je členem.

16.3.  Hlasovat a volit na Členské schůzi PS a být volen od věku 18ti let do orgánů PS.

Základní povinnosti člena PS:

16.4.  Dodržovat stanovy AVZO TSČ ČR z.s., organizační řád/stanovy PS a ostatní směrnice a pokyny PS a klubů, plnit usnesení orgánů PS a klubů, řádně vykonávat svěřené funkce.

16.5.  Starat se s péčí řádného hospodáře o majetek, který je svěřen do správy odborným klubům.

16.6.  Majetek a inventář PS šetřit, chránit a využívat, trvale o něj pečovat.

16.7.  Řádně platit členské a klubové příspěvky a jiné poplatky.

Vznik a ukončení členství v  PS:

  1. Pro vznik členství v  PS platí následující pravidla:
  1. Členství v  PS je individuální a dobrovolné. Členem PS se může stát každý občan ČR, který souhlasí s programem AVZO TSČ ČR z.s.   jeho stanovami, organizační výstavbou a dalšími řídícími dokumenty.
  2. Přijetí nezletilého člena je podmíněno písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo jeho zákonným zástupcem.
  3. O přijetí člena rozhoduje odborný klub PS na základě písemné přihlášky.
  4. Dokladem členství v  PS je provedení zápisu do soupisů členů klubů. Členové PS mohou rovněž za úplatu požádat o vydání členského průkazu AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s.
    1. Pro ukončení členství v  PS platí:
  1. členství lze ukončit kdykoliv na základě vlastního svobodného rozhodnutí, přičemž případně již uhrazené členské příspěvky se nevrací
  2. členství člena lze ukončit i rozhodnutím Výboru PS nebo Členské schůze PS a to z důvodu neplnění základních povinností člena, stanov PS nebo dalších předpisů PS. Oznámení o ukončení členství musí být členovi doručeno písemně s poučením o možnosti odvolání ke smírčí komisi AVZO TSČ ČR z.s..
  3. Členství v  PS může být ukončeno i z důvodu nezaplacení členského příspěvku ve stanovené výši a termínu nebo z důvodu minimálně 12 měsíční nečinnosti v odborném klubu.

Článek 17 - Závěrečná ustanovení:

17.1.    Všechny řídící složky PS a odborných klubů a všichni členové PS jsou povinni dodržovat veškerá ustanoveni tohoto organizačního řádu.

17.2.    Výbor PS je v krizové situaci oprávněn jednat odlišně od ustanovení tohoto Organizačního řádu nebo rozhodovat o určitých záležitostech i v případech, kdy příslušné rozhodnutí přísluší pouze Členské schůzi PS a to pokud současně:

a) není z organizačních důvodů možné operativně a včas zajistit svolání a rozhodnutí Členské schůze PS

b) a současně hrozí riziko z prodlení rozhodnutí nebo konání

c) a současně by nerozhodnutí nebo nekonání způsobilo PS majetkovou nebo jinou újmu

Každé použití tohoto ustanovení je výbor povinen zdůvodnit na následující Členské schůzi PS, a případně v odůvodněných případech co nejdříve zajistit následné schválení Členskou schůzí PS.

17.3.    Všichni členové PS mají právo navrhovat změny a doplňky organizačního řádu a to prostřednictvím svých předsedů klubů, kteří předají tyto návrhy Výboru PS a tento připraví návrhy k projednání a schválení Členskou schůzí PS.

17.4.    Rozdělovník:

   - předseda PS

               - místopředsedové PS

               - předseda KRK,

               - členové výboru PS

               - předsedové odborných klubů

17.5.   Organizační řád/stanovy  PS je platný po projednání a schválení Členskou schůzí PS.

17.6.   Tento Organizační řád/stanovy  jsou v souladu se Stanovami AVZO TSČ ČR z.s., které byly schváleny delegáty na 10. Sjezdu konaného dne 25-10-2014

Tento organizační řád/stanovy byl projednán a schválen na Členské schůzi PS dne 29.4.2015.

Předseda AVZO TSČ ČR CHRUDIM p. s.